Av. Mestre Josep Bonay, 15 – 17200, Palafrugell Av. Mestre Josep Bonay, 15 – 17200, Palafrugell
Tel: 972 613 500 Fax: 972 613 520 972 61 35 00    Fax : 972 61 35 20
resige@pfgg.cat resige@pfgg.cat    NIF G17887928

PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades de la Fundació Palafrugell Gent Gran. Fa referència a les dades de persones físiques amb les que es relaciona en l'exercici de les seves competències i funcions. El tractament s'efectua complint el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals és la Fundació Palafrugell Gent Gran (d'ara endavant la Fundació), amb CIF G17887928 i domicili a l'avinguda Mestre Bonay i Vidal, 15, de Palafrugell (CP 17200), www.pfgg.cat

Amb quins criteris tractem les dades personals

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 • a) Les tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l'interessat).
 • b) Les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d'obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • c) Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 • d) Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 • e) Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 • f) Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.
 • g) Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l'autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la Fundació, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a l'avinguda Mestre Bonay i Vidal, 15, de Palafrugell (CP 17002), tel. 972 61 35 00 o a l'adreça electrònica dpd@pfgg.cat

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem

Tractem les dades personals pensant en els drets de les persones i sempre de manera proporcional, per prestar serveis de centre de dia i residència assistida a persones grans. La Fundació té l'encàrrec d'oferir serveis de centre de dia i residència assistida a les persones beneficiàries de programes de suport per a la gent gran. Les finalitats del tractament de les dades dels usuaris del centre es limiten a l'organització i prestació dels serveis o activitats.

Estan determinades pel Responsable del tractament, de manera que la Fundació no els pot destinar a altres usos o finalitats.

D'altra banda, la Fundació tracta altres dades que queden sota la seva exclusiva responsabilitat. Enumerem seguidament les principals finalitats dels tractaments efectuats per la Fundació com a responsable del tractament.

Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament. Utilitzem les dades únicament per aquesta finalitat.

Serveis als usuaris. Registrem les dades dels usuaris de la Residència i del Centre de dia, tant les que ens proporcionen ells mateixos com les dades addicionals que es puguin generar com a resultat dels serveis que oferim. Les dades dels usuaris figuren principalment a la història clínica però s'utilitzen també per altres finalitats, com ara l'organització dels serveis (agenda), la gestió comptable i la facturació.

Informació dels nostres serveis. Mentre existeix relació amb els usuaris, la Fundació fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d'aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats de l'usuari.

Selecció de personal. Rebem currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d'un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d'obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l'administració tributària.

Videovigilància. En l'accés a les nostres instal·lacions s'informa, quan és el cas, de l'existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s'utilitzen únicament per aquesta finalitat. En casos justificats comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies). Podeu llegir més informació sobre les cookies des d'aquest enllaç.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades

El tractament de les dades de la història clínica es porta a terme en el marc de la relació contractual amb els usuaris de la Fundació, de prestació dels nostres serveis.

El tractament de les dades a efectes d'organització i administració (agenda) es tracten per l'interès legítim de la Fundació, a fi i efecte de poder oferir els serveis que els usuaris sol·liciten.

Les dades dels proveïdors de la Fundació es tracten en compliment d'obligacions legals i en el mar de la relació contractual que ens hi vincula.

Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d'informació es tracten en base al consentiment d'aquesta persona.

Quant de temps conservem les dades

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la Fundació, i per atendre qualsevol requeriment d'altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s'han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d'acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d'incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental són un referent determinen els criteris que seguim en la conservació o eliminació de les dades.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si a la Fundació tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s'obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d'aspectes derivats d'aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se'n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació dels nostres serveis a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets

Els drets que acabem d'enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació a l'adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l'encapçalament.

Si no s'ha obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l'adreça dpd@pfgg.cat.

Llista de les activitats de tractament de la Fundació Palafrugell Gent Gran

La Fundació Palafrugell Gent Gran duu a terme les activitats de tractament següents. Podeu trobar la descripció completa de cadascuna al Registre d'Activitats de Tractament.


Tractaments en qualitat de responsable

 • Gestió de personal
 • Gestió de la nòmina i seguretat social
 • Salut laboral
 • Gestió de proveïdors
 • Borsa de treball
 • Comunicació
 • Formació
 • Reclamacions, suggeriments i queixes
 • Òrgans de govern
 • Control d'accessos
 • Donants

Tractaments en qualitat d'encarregat de tractament

 • Places concertades amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya centre de dia i residència assistida
 • Places privades amb l’ Ajuntament de Palafrugell, Gestió usuaris residencia assistida i Gestió usuaris centre de dia.
 • Videovigilància
« Tornar a la pàgina principal